Praktyczne porady o tematyce wypadków w pracy | MEDIATOR
Kiedy zdarzenie jest wypadkiem przy pracy ?
Za wypadek przy pracy wg art. 3 ustawy o Ubezpieczeniu Społecznym uważa się nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. Podstawy do uznania takiego będą : -podczas wykonywania lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności albo poleceń przełożonych, -podczas wykonywania lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia, -w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.
Zgłoś szkodę                              
Wypadki w pracy, odszkodowania, pomoc w uzyskiwaniu odszkodowania | www.wypadki.org

Jak należy postępować w razie wypadku przy pracy ?
Zgłoszenie wypadku
Osoba, która uległa wypadkowi przy pracy, jeżeli pozwala na to stan zdrowia, powinna zawiadomić niezwłocznie o wypadku pracodawcę lub współpracownika lub zakładowego pracownika służb BHP lub inną osobę w celu doprowadzenia do uzyskania pomocy medycznej. Obowiązek zgłoszenia wypadku przy pracy ma każdy pracownik, który zauważył takie zdarzenie w zakładzie pracy. Powinien powiadomić o tym fakcie przełożonego osoby poszkodowanej w formie pisemnej.

Zawiadomienie o wypadku
Pracodawca ma obowiązek zawiadomić niezwłocznie właściwego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą.

Sporządzenie dokumentacji powypadkowej
Zespół powypadkowy ma obowiązek sporządzenia w czasie do 14 dni od wypadku protokół powypadkowy lub kartę wypadku. Poszkodowany ma prawo wglądu do akt sprawy i sporządzania z nich notatek, odpisów czy kopii. Ma prawo odnieść się do protokołu powypadkowego: nie zgodzić się z nim lub go uznać. Pracodawca ma obowiązek przechowywania całej dokumentacji wypadkowej przez 10 lat.

Co to jest uraz w wyniku wypadku w pracy ?
Urazem w myśl definicji zawartej w art. 2 pkt 13 ustawy o Ubezpieczeniu Społecznym jest uszkodzenie tkanek ciała lub narządów człowieka wskutek działania czynnika zewnętrznego.

Kiedy są podstawy do roszczeń odszkodowawczych kierowanych przeciwko pracodawcy ?
Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Wszelkie nieprawidłowości u pracodawcy, które doprowadzają do wypadków w pracy oraz powodują urazy pracowników stanowią podstawę do roszczeń odszkodowawczych z odpowiedzialności cywilnej. Jeżeli pracodawca posiada stosowną polisę ubezpieczeniową roszczenie kierowane jest do ubezpieczyciela związanego z tą polisą.

Dochodzenie odszkodowania od pracodawcy - ogólne założenia.
Niezbędnym warunkiem do skutecznego dochodzenia roszczeń odszkodowawczych jest wykazana wina pracodawcy za wypadek w pracy lub w pewnych sytuacjach brak winy pracownika. Odpowiedzialność pracodawcy lub jego ubezpieczyciela to podstawowy warunek jaki trzeba spełnić. Etap kolejny to udokumentowanie kosztów, strat oraz podstaw do zadośćuczynienia. Na środku MINI FORMULARZ z klawiszem 'zadaj pytanie'Content
Youtube

Jesteśmy wiarygodni
Mediator
to zespół doświadczonych specjalistów oraz pewność uczciwej współpracy.
Dowiedz się więcej